Ets a :: Inici > Escola > PEC - Què volem

Projecte Educatiu de Centre

Inclusió

Àmbit pedagògic

1.Afavorir l’èxit escolar i l’excel·lència educativa.

2.Fomentar l’aplicació d’estratègies d’atenció a la diversitat.

3.Consolidar i mantenir els diferents projectes d’innovació educativa propis i externs.

4.Potenciar la lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges.

5.Afavorir el plurilingüisme.

6.Analitzar els resultats educatius per emprendre accions de millora.

 

Àmbit de govern i coordinació

7.Establir mecanismes positius de coordinació interns.

8.Afavorir els mecanismes i els processos de participació.

9.Incidir en els mecanismes per millorar la prevenció i reducció de l’absentisme escolar.

10.Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques docents i la formació permanent.

 

Àmbit relacional

11.Promoure relacions interpersonals positives i satisfactòries.

12.Afavorir les relacions amb les famílies per la seva implicació en l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat.

13.Mantenir relacions amb les institucions.

14.Coordinar-se amb els centres de l’entorn.

15.Promoure la convivència.

16.Acollir a les persones de nova incorporació al centre.

17.Projectar l’escola a l’entorn i a atenció a l’usuari.

 

Àmbit de gestió i recursos

18.Fer un ús correcte de l’edifici, mobiliari i recursos materials.

19.Millorar i adequar tots els espais per donar l’atenció necessària a tot l’alumnat.

20.Equipar tecnològicament tots els espais necessaris del centre per a la potenciació de l’ús de les TAC i dels recursos digitals,  i així afavorir la millora del processos d’E– A tot implementant la coordinació i formació del professorat en aquest àmbit.

21.Optimitzar tots els recursos humans del centre.

22.Gestionar els recursos econòmics amb transparència.

23.Conèixer i utilitzar el nou sistema de gestió del Departament.

 

20.1 Per tal d’optimitzar aquest recurs es considera adient establir un lloc de treball específic estructural amb competència digital en l’ús i aplicació de les TIC/TAC.
El contingut funcional d’aquest lloc de treball seria:


Missió:
Impulsar i coordinar l'ús de les TIC/TAC de forma transversal al centre d'acord amb el PEC i PdD i els estàndards tecnològics del Departament d'Educació, per incrementar l'ús didàctic de les noves tecnologies en el procés d'e-a en les especialitats respectives, amb l'objectiu de millorar les competències digitals i assegurar-ne l'assoliment de les fites curriculars.
Establir els continguts relacionats amb les tic a assolir a cada una de les etapes i cicles del centre.


Funcions:
1. Coordinar la formació del professorat en relació amb les tic a l'EVEA.
2. Assessorar el professorat en l'ús didàctic de les TIC/TAC.
3. Continuar la formació interna del centre " ús metodològic de pissarra digital".
4. Assegurar que les programacions de les diferents especialitats incloguin un ús actiu adequat de les noves tecnologies segons el nivell educatiu.
5. Vetllar pel manteniment i bon ús de les instal·lacions i equipaments informàtics i telemàtics del centre.
6. Planificar les actuacions necessàries per implementar el pla TAC del centre.
7. Tenir càrrec de coordinació en tecnologia de l'aprenentatge i del coneixement ( tac) del centre.


Activitats:
1. Forma al professorat en l'ús dels recursos metodològics dels entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge utilitzats al centre.
2. Assessora al claustre per tal d'integrar les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge de les diferents àrees, afavorint l’adquisició de les competències bàsiques.
3. Forma al professorat en l'ús de pissarres digitals i tauletes tàctils com a recurs tecnològic,  innovador i didàctic a l'aula.
4. Integra les tic en els processos d’ensenyament aprenentatge de les diferents àrees.
5. Realitza i supervisa el manteniment de de les instal·lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
6. Revisa i actualitza el pla tac del centre.
7. Impulsa les línies a seguir del pla tac a tot el professorat del centre.
8. Realitza les tasques i funcions de coordinador/a  tac del centre.

 

Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils