Preinscripcions 2021-2022

Quina documentació es necessita ?

Documentació identificativa

Còpia o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Còpia o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (parnomés en les sol·licituds presentades mitjançant suport informàtic) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (Barem)

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts

Documents: No és necessari cap document

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. Consulta aquí els carrers que estan dins l'àrea d'influència de la nostra escola

Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents: Consulta interadministrativa. No cal adjuntar documentació.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents:Consulta interadministrativa. No cal adjuntar documentació.

Criteri complementari

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents:Consulta interadministrativa. No cal adjuntar documentació.

 

 

 

Torna enrere

Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils